Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

Uw contractpartner voor alle transacties in het kader van dit online-aanbod is Bvba Dieusaert (Ond. Nr. 04320.386.408), hierna te noemen "Bvba Dieusaert". Alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Bvba Dieusaert aan de klant geschieden op basis van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie. Eventuele hiermee strijdige of afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Bvba Dieusaert deze schriftelijk heeft aanvaard.

2. Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

a. Op het platform van Bvba Dieusaert zijn twee soorten shops beschikbaar.

b. Bvba Dieusaert is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in Bvba Dieusaert.nl aangeboden artikelen en afbeeldingen en de vormgeving van de shop.

c. Bvba Dieusaert kan uitdrukkelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor de betreffende afbeeldingen, voor zover deze niet overeenkomen met de regelingen van deze algemene handelsvoorwaarden.

3. Koopovereenkomst

a. De op de website vermelde producten zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij Bvba Dieusaert te bestellen.

b. Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren.

Daarop stuurt Bvba Dieusaert de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Bvba Dieusaert is binnengekomen. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer Bvba Dieusaert het bestelde product naar de klant heeft verzonden en dit verzenden met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt. De details van de bestelling kunnen tevens online onder www.MyTee.nl in het gebruikersprofiel onder „Bestellingen“ worden bekeken.

c. Het is voor Bvba Dieusaert als platformaanbieder niet mogelijk bij alle door klanten of designers gemaakte afbeeldingen te controleren of de betreffende afbeeldingen inbreuk maken op bestaande (eigendoms)rechten. Bvba Dieusaert heeft het recht om binnengekomen bestellingen te weigeren, indien in het kader van het bestelproces bekend wordt of de verdenking ontstaat, dat een afbeelding de rechten van derden of dat wettelijke voorschriften worden geschonden.

d. Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Bvba Dieusaert zelf tijdig en volledig door leveranciers wordt beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval wanneer Bvba Dieusaert verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer Bvba Dieusaert nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.

4. Levering/verzending

a. Nadat de bestelperiode is afgesloten wordt het bestelde zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen 3 weken nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen aangeboden aan een expediteur ter verzending aan de klant. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door Bvba Dieusaert uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.

b. Informatie over levertermijnen en kosten voor levering binnen België worden op de website opgegeven

c. De levering wordt uitgevoerd door een door Bvba Dieusaert gekozen expediteur..

d. Bvba Dieusaert is niet verantwoordelijk voor een vertraagde levering waarvan de oorzaak ligt bij de expediteur.

5. Prijzen

a. Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld.

b. Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra dient te betalen.

c. De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk zijn van de waarde van de bestelling en aflever adres. Actuele verzendkosten worden gegeven op de website.

d. Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan door de klant.

6. Betaling

a. De betaling geschiedt naar wens van de klant per automatische incasso, . Bvba Dieusaert behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria te beperken of aan te passen. In het geval van betaling per automatische incasso zal Bvba Dieusaert de vooraankondiging na gemaakte bestelling als bestelbevestiging naar de klant toesturen (zie hiervoor artikel 3.2). De automatische incasso gebeurt bij bankinstellingen die rekeningen beheren op z’n vroegst 1 dag na het toezenden van de vooraankondiging, bij bankinstellingen in andere landen op z’n vroegst 5 dagen na toesturen van de vooraankondiging.

b. Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door Bvba Dieusaert, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om Bvba Dieusaert of de door Bvba Dieusaert met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.

c. Bvba Dieusaert heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden:

i. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft Bvba Dieusaert het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.

ii. Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van Bvba Dieusaert pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

d. De klant gaat ermee akkoord dat hij uitsluitend digitale facturen ontvangt. De facturen worden aan de klant in pdf-formaat per e-mail ter beschikking gesteld.

7. Eigendomsvoorbehoud

a. De producten blijven eigendom van Bvba Dieusaert totdat alle openstaande vorderingen aan Bvba Dieusaert zijn voldaan.

b. De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

8. Garantie

a. Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. Bvba Dieusaert kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.

b. Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen.

c. Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal Bvba Dieusaert tevens de portokosten voor haar rekening nemen.

d. Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan Bvba Dieusaert niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.

e. De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 6 maanden vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen.

9. Beperking van de aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Bvba Dieusaert is voor het overige afhankelijk van de wettelijke voorschriften, voor zover in deze algemene handels- en leveringsvoorwaarden niets anders is bepaald. De hoogte van de schade die te vergoeden is door Bvba Dieusaert is gemaximeerd to het bedrag van de betreffende transactie.

b. Voor zover de aansprakelijkheid van Bvba Dieusaert in deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden mocht zijn uitgesloten of beperkt, geldt dat eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadevergoeding van de employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten van Bvba Dieusaert.

10. Informatie over het herroepingsrecht van de consument Herroepingsrecht

a. Klanten hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het product is afgeleverd op het verzendadres van de klant. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) Bvba Dieusaert op de hoogte stellen van het besluit de overeenkomst te herroepen. Klanten kunnen hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping

b. Wanneer een klant de overeenkomst herroept, restitueert Bvba Dieusaert de aanschafkosten inclusief de leveringskosten van de betreffende zending (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de mogelijke keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Bvba Dieusaert op de hoogte is gesteld van het besluit de overeenkomst te herroepen maar in ieder geval niet voordat de betreffende goederen in goede orde en conditie zijn geretoruneerd en ontvangen door Bvba Dieusaert. Klanten dienen de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit is medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan Bvba Dieusaert terug te zenden of te overhandigen. Klanten leven deze bepaling op juiste wijze na indien de goederen zijn terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Klanten zijn aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) .. 

Dieusaert  Wittemolenstraat 8 8560 Moorsele  +32.56411359, info@dieusaert.be  

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)  

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)  

Naam/Namen consument(en)  Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum (*)

c. Een herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor het leveren van goederen die niet kant-en-klaar zijn en waarbij de productie afhankelijk is van een persoonlijke keuze of bepaling van de klant of die eenduidig zijn afgestemd op de persoonlijke wensen van de klant.

11. Auteursrechten op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid

a. Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekst en/of afbeelding personalisatie), geeft de klant ten opzichte van Bvba Dieusaert de verzekering dat op tekst, motief en/of afbeelding geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

b. De klant zal Bvba Dieusaert vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt Bvba Dieusaert alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

12. Afwijkingen van vorm en van technische aard Bvba Dieusaert behoudt zich uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

13. Bescherming van gegevens Bvba Dieusaert gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens) worden door Bvba Dieusaert gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door Bvba Dieusaert vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die Bvba Dieusaert van hem heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

14. Bevoegde rechtbank – plaats van uitvoering - rechtskeuze

a. Plaats van uitvoering voor alle leveringen is de vestiging van Bvba Dieusaert in Moorsele.

b. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Kortrijk.

c. De overeenkomst die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

d. In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig zijn, of in strijd zijn met de wettelijke regelingen, blijft de overeenkomst voor het overige rechtsgeldig.

15.GDPR

Uw persoonsgegevens ,die verzameld worden via deze site, worden door Bvba Dieusaert bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is enkel in functie van de doeleinden van de verwerking.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat U uw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kan blijven toevertrouwen.

Indien U toch bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kan U zich richten tot Bvba Dieusaert door een e-mail te sturen naar info@dieusaert.be met uw bemerkingen.

16 GDPR version en francais

Les informations recueillies sur ce site sont utilisées exclusivement pour la préparation et  gestion de votre commande d’équipement sportif.

Elles seront conservées depuis le moment que vous perfectionnez le payement et pendant le temps nécessaire à la gestion de la livraison.

Tant Bvba Dieusaert comme Enginico,qui fournit le système de payement en ligne, ont adoptés les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer l’intégrité et la confidentialité des informations personnelles fournies pendant le temps de conservation susmentionné.

Conformément au Règlement Général de Protection des Données, vous pouvez exercer votre droit d’accès, rectification, effacement, limitation, opposition et portabilité des données vous concernant:info@dieusaert.be